Föreningens stadgar

1§ Namn
Föreningens namn är Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan r.f. och dess hemort är Esbo stad.


2§ Syfte
Föreningens syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller
undervisning och fostran i förhållande till skolan och samhälle och arbeta för samarbete mellan hem och skola vid Boställsskolan.


3§ Neutralitet
Föreningen är politiskt och religiöst neutral.


4§ Medlemmar
Till medlem i föreningen antas vårdnadshavare till elev och lärare i skolan samt andra som är intresserade av föreningens verksamhet. Dessa andra medlemmar måste rekommenderas av två andra medlemmar om de inte är far- eller morföräldrar. Medlem betalar årlig medlemsavgift enligt föreningens årsmötesbeslut.


5§ Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex medlemmar. Om möjligt en representant från varje klass. Ordförande bör vara vårdnadshavare till elev i skolan. Ordförande väljs för ett år och kan återväljas högst två gånger.

Styrelsen väljs för två verksamhetsår i taget, så att hälften årligen avgår. Första gången enligt lottning, sedan i den tur de valts. Styrelsemedlem kan återväljas högst en gång. Minst en medlem i styrelsen bör väljas från lärarkåren. Styrelsen utser inom sig viceordförande och huvudklassombud samt inom eller utom sig sekreterare, kassör samt övriga funktionärer. Styrelsemedlem bör ha fyllt 15 år.


6§ Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder på ordförandens eller viceordförandens kallelse eller då minst en tredjedel (1/3) av styrelsen det önskar. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften av styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör mötesordförandens röst. Vid val avgör lotten.
Styrelsens mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden samt mötessekreteraren.

7§ Namntecknare
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med sekreteraren eller kassören.


8§ Verksamhetsår och räkenskaper
Föreningens verksamhetsperiod är ett år, från 1 augusti till 31 juli. Räkenskaperna samt bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse skall tillställas revisorerna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna avger skriftligt utlåtande till styrelsen senast en vecka före föreningsmötet.


9§ Föreningsmöte
Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsmötet. Årsmötet hålls årligen före
utgången av september månad. Styrelsen sammankallar till föreningsmötet. Möteskallelsen skall utfärdas senast 14 dagar före mötet skriftligen till alla medlemmar. Styrelsen kallar till extra föreningsmöte om det finns behov därav, eller om minst en tiondel (1/10) av medlemmarna skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av givet ärende.
Beslut fattas med enkel majoritet, förutom i 12§.
Om sluten omröstning krävs sker röstningen med röstsedlar. Faller rösterna lika avgör lotten. Varje medlem har en röst.


10§ Ärenden vid årsmötet.
Föreningsmötet behandlar följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
4. Godkännande av föredragningslista för mötet
5. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen ochandra redovisningsskyldiga
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget och medlemsavgift
8. Val av ordförande för verksamhetsåret och val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
9. Val av två revisorer och en suppleant för följande år
10. Övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen
Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren.
Protokollet justeras av de protokolljusterare som mötet utsett.

11§ Medelanskaffning samt gåvor
Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom medlemsavgifter och genom att med vederbörligt tillstånd ordna basarer, lotterier, fester och penninginsamlingar.
Föreningen kan motta gåvor och testamenten samt bidrag från myndigheter och organisationer.


12§ Stadgeändring samt upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas med minst tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av de avgivna rösterna vid i 9§ nämnt extra möte eller årsmöte. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande möten enligt 9§ som skall hållas med minst en månads mellanrum.
Vid upplösning av förening skall dess medel användas för att främja föreningens ändamål på det sätt som besluts av det möte som besluter om upplösningen.


13§ Föreningslag
I övrigt tillämpas gällande föreningslag.